top of page

Warunki wykonania zlecenia

Poniżej znajdują się ogólne warunki wykonywania zlecenia w języku norweskim i polskim. Są one nieodłączną częścią podpisanego przez Klienta Oppdragsbekreftelse/Potwierdzenia zlecenia, w norweskich, bądź norwesko-polskich sprawach zleconych Kancelarii Prawnej.

Allminnelig Betingelser

ALMINNELIGE BETINGELSER

Del 2

INNLEDNING
 

 1. Disse alminnelige betingelser gjelder for alle oppdrag som firmaets rettshjelper eller ansatte påtar seg eller utfører i henhold til Del 1 (oppdragsbekreftelsens spesifikke del). 

 2. Med mindre annet er avtalt, vil betingelser gjelde også ved gjentatte oppdrag for samme klient. 

 3. Rettshjelpfirmaet mål og forpliktelse er å fremme klientens interesser på best mulig måte, innenfor de rammer som følger av denne oppdragsavtale, rettshjelp firmaets interne saksbehandlingsrutiner, samt andre relevante regelverk. 
   

ETABLERING OG GJENNOMFØRING AV OPPDRAGET
 

 1. Oppdragets beskrivelse fremgår av DEL I, supplert av de avtaler som følger av annen muntlig eller skriftlig korrespondanse. Ved betydelig endring av oppdraget skal klienten motta oppdatert DEL I av oppdragsbekreftelsen. 

 2. Alle oppdrag knyttes til en ansvarlig rettshjelper, som vil kunne få bistand fra firmaets øvrige ansatte til gjennomføringen av deler av oppdraget. 

 3. Før et oppdrag etableres, vil det bli søkt avklart om det foreligger interessekonflikt eller andre forhold som tilsier at rettshjelpfirmaet ikke kan eller bør påta seg oppdraget. Klienten plikter å bidra til slik avklaring. Den samme vurderingen gjøres i etablerte oppdrag ved nye parters inntreden i saken. Dersom hensynet til klienten tilsier det og det finnes ubetenkelig, kan oppdraget påbegynnes før avklaringen er fullført. Rettshjelpfirmaet kan i slike tilfeller måtte frasi seg oppdraget senere på grunn av dette. 

 4. For best mulig å kunne fremme klientens interesser, er rettshjelpfirmaet avhengig av at klienten fullstendig og snarest gir informasjon om sakens faktiske forhold og hvilket resultat klienten ønsker å oppnå i saken. 

 5. Alle henvendelser til og fra motparten skal avklares med eller gå gjennom rettshjelpfirmaet. Rettshjelpfirma og klient skal holde hverandre gjensidig orientert om den kommunikasjon som finner sted med involverte parter. 
   

SALÆRBEREGNING OG FAKTURERING
 

 1. Med mindre annet er avtalt, er utgangspunktet for faktureringen av oppdraget den tid som er medgått til effektivt og fagmessig arbeid med oppdraget. Våre veiledende timesatser fremgår av oppdragsbekreftelsens Del 1 og er for øvrig tilgjengelige på våre hjemmesider eller kan oppgis på forespørsel. 

 2. Minste timeenhet er 0,08 time (5 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,08 time. 

 3. Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til rettshjelpers erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført avrettshjelper og de øvrige av firmaets medarbeidere. 

 4. Klienten er ansvarlig for rettsgebyr, omkostninger til sakkyndige vitner og andre omkostninger som påløper ved en rettslig prosess. Klienten er også ansvarlig for motpartens saksomkostninger hvis de blir ilagt. Saksomkostninger vil ofte, men ikke alltid, kunne belastes den part som ikke får medhold. 

 5. Rettshjelper salærkrav mot klienten begrenses ikke av at klienten blir tilkjent mindre i erstatning for saksomkostninger enn salærkravets pålydende.

 6. Lovmessige begrensninger i klientens adgang til å kreve erstattet kostnader til rettshjelp fra motparten begrenser ikke rettshjelpfirmaets salærkrav mot klienten. Slike begrensninger er fastsatt blant annet ved saker for forliksrådet og i småkravsprosess. 

 7. Fakturaen vil på kundens forespørsel inneholde en spesifikk oversikt over utført arbeid, utgifter osv.

 8. Alle omkostninger og utlegg som rettshjelpfirmaet forskutterer, vil bli fakturert sammen med krav på salær. Viderefakturering av utlegg vil kunne medføre merverdiavgift på utlegget. 

 9. Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrentelovens bestemmelser. 

 10. rettshjelpfirmaet vil i noen tilfeller utstede en forhåndsfaktura og informere klienten om dette før arbeidet med saken starter. I en slik situasjon er utførelse av bestillingen betinget av betaling av forskuddsfaktura.
   

RETTSHJELPFIRMAETS ANSVAR

 

 1. Rettshjelpfirmaet er dekket av den sikkerhetsstillelse for utøvelse i PZU forsikring bedrift.

 2. Rettshjelpfirmaet er ikke ansvarlig for tap som følge av at sakens resultat ikke samsvarer med den vurdering rettshjelpfirmaet på forhånd har gitt av sakens mulige utfall. 

 3. Advokatfirmaet er ikke ansvarlig for tap av forvaltede klientmidler som følge av konkurs eller andre forhold på bankens side.

 

BEHANDLING AV INFORMASJON

 

 1. Rettshjelper har forbud mot rettstridig å røpe betrodde hemmeligheter. I tillegg plikter rettshjelpere også å behandle opplysninger utover dette fortrolig. I visse lovbestemte tilfeller gjelder unntak fra taushets- og fortrolighetsplikten. 

 2. Med mindre noe annet er avtalt, har rettshjelper adgang til å dele opplysningene med andre medarbeidere i firmaet så langt det er nødvendig. Rettshjelpfirmaets øvrige medarbeidere er underlagt den samme taushets- og fortrolighetsplikt som rettshjelpere. 

 3. I den grad det er nødvendig for oppfyllelse av oppdraget vil rettshjelpfirmaet behandle personopplysninger, herunder også særlige kategorier personopplysninger om det er nødvendig, i samsvar med personopplysningsloven og annet regelverk. Andre parter, som motparter, domstol og offentlige organer, vil kun få tilgang til personopplysningene i den grad dette er nødvendig for oppdraget. Klienten har rett til innsyn i og informasjon om de behandlede opplysninger, samt adgang til å kreve retting av mangelfulle opplysninger. Behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven er rettshjelpfirmaet ved daglige leder og ved spørsmål om vår behandling av personopplysninger kan saksansvarlig rettshjelper kontaktes. Se også om behandling av personopplysninger i rettshjelpfirmaets personvernerklæring: www.kancelaria-amp.com/rodo

 4. Rettshjelpfirmaet gjør oppmerksom på at elektronisk datakommunikasjon (e-post, fax, mv) generelt lider av svakheter som innebærer at uvedkommende under gitte forutsetninger kan få innsyn i kommunikasjonen. I den grad konfidensialitet er nødvendig, vil det kunne treffes sikringstiltak (herunder kryptering og sladding) for å hindre uautorisert innsyn i slik kommunikasjon. Som et moment i vurderingen om konfidensialitet er nødvendig, vil vektlegges klientens sending av usikret elektronisk informasjon til rettshjelpfirmaet.

 5. Ved avslutning av oppdraget gis eventuelle originale dokumenter i saken tilbake til klienten eller makuleres etter nærmere avtale. Rettshjelpfirmaet er pålagt å lagre visse dokumenter og opplysninger etter oppdragets avslutning. Rettshjelpfirmaet kan oppbevare kopi også av øvrige saksdokumenter etter oppdragets avslutning, innenfor de rammer som følger av lovverket. Kopier kan utleveres mot vederlag. 
   

KLAGE 
 

 1. Tvister knyttet til oppdragsavtalen avgjøres etter polsk rett og kan kun bringes inn for polske domstoler. 

Sist oppdatert: 22.02.2023 år

Ogólne warunki wykonania zlecenia przez Kancelarię Prawną

OGÓLNE WARUNKI

Część 2

 

 

WSTĘP

 1. Niniejsze warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich zadań, które prawnicy lub pracownicy firmy podejmują lub wykonują zgodnie z częścią 1 (szczególna część potwierdzenia zlecenia).

 2. O ile nie uzgodniono inaczej, warunki będą miały zastosowanie również do powtarzających się zleceń dla tego samego klienta.

 3. Celem i obowiązkiem kancelarii prawnej jest jak najlepsze promowanie interesów klienta w ramach niniejszej umowy, wewnętrznych procedur prowadzenia spraw kancelarii prawnej oraz innych odpowiednich przepisów.
   

USTALENIE I REALIZACJA ZADANIA
 

 1. Opis zlecenia znajduje się w CZĘŚCI I, uzupełniony o uzgodnienia wynikające z innej korespondencji ustnej lub pisemnej. W przypadku istotnej zmiany zlecenia klient musi otrzymać zaktualizowaną CZĘŚĆ I potwierdzenia zlecenia.

 2. Wszystkie zadania są powiązane z odpowiedzialnym prawnikiem, który będzie mógł uzyskać pomoc od innych pracowników firmy w celu wykonania części zadania.

 3. Przed ustanowieniem zlecenia należy wyjaśnić, czy istnieje konflikt interesów lub inne warunki wskazujące na to, że kancelaria prawna nie może lub nie powinna podjąć się zlecenia. Klient ma obowiązek przyczynić się do takiego wyjaśnienia. Tej samej oceny dokonuje się w ustalonych zadaniach, gdy do sprawy wchodzą nowe strony. Jeśli wymaga tego wzgląd klienta i jest to uważane za bezpieczne, zadanie może rozpocząć się przed zakończeniem wyjaśniania. W takich przypadkach firma zajmująca się pomocą prawną może być z tego powodu zmuszona do późniejszego wycofania się ze zlecenia.

 4. Aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy Klienta, kancelarii prawnej zależy na udzieleniu przez Klienta pełnych i natychmiastowych informacji o faktycznych okolicznościach sprawy oraz o tym, jaki rezultat Klient chce osiągnąć w sprawie.

 5. Wszelkie zapytania kierowane do i od drugiej strony muszą być wyjaśnione w firmie zajmującej się pomocą prawną lub przez nią. Kancelaria prawna i klient muszą informować się wzajemnie o komunikacji prowadzonej z zainteresowanymi stronami.
   

OBLICZANIE OPŁAT I FAKTUROWANIE
 

 1. O ile nie uzgodniono inaczej, punktem wyjścia do rozliczenia zlecenia jest czas poświęcony na sprawną i profesjonalną pracę nad zleceniem. Nasze orientacyjne stawki godzinowe znajdują się w części 1 potwierdzenia zlecenia i są dostępne na naszych stronach internetowych lub na żądanie.

 2. Najmniejsza jednostka czasu to 0,08 godziny (5 minut). Rozmowy telefoniczne i tym podobne, które składają się z bardzo krótkich wiadomości rozliczane są na minimum 0,08 godziny.

 3. Przy ustalaniu ostatecznego honorarium, weźmiemy pod uwagę charakter i złożoność pracy, wynik sprawy, a także skuteczność realizacji zadania, biorąc pod uwagę doświadczenie prawnika i specjalne umiejętności. Opłata musi być w rozsądnej proporcji do zadania i pracy wykonanej przez prawnika i pozostałych pracowników firmy.

 4. Klient jest odpowiedzialny za koszty sądowe, koszty biegłych i inne koszty poniesione w procesie. Klient jest również odpowiedzialny za koszty prawne drugiej strony, jeśli zostaną one nałożone. Koszty sądowe często, choć nie zawsze, obciążają stronę przegrywającą.

 5. Roszczenie o opłatę za pomoc prawną przeciwko klientowi nie jest ograniczone faktem, że klient otrzymuje odszkodowanie za koszty prawne w kwocie niższej niż wartość nominalna roszczenia o opłatę.

 6. Ustawowe ograniczenia prawa klienta do dochodzenia zwrotu kosztów pomocy prawnej od drugiej strony nie ograniczają roszczeń kancelarii prawnej w stosunku do klienta. Ograniczenia takie ustalane są m.in. w postępowaniach przed mediatorem oraz w procesie o drobne roszczenia.

 7. Faktura, na żądanie klienta, będzie zawierać określony przegląd wykonanych prac, nakładów itp.

 8. Wszystkie koszty i wydatki, które firma świadcząca pomoc prawną zaliczkuje, zostaną zafakturowane wraz z roszczeniami o opłaty. Dalsze fakturowanie nakładów może skutkować naliczeniem podatku VAT od nakładu.

 9. W przypadku zwłoki w płatnościach naliczane są odsetki zgodnie z przepisami ustawy o odsetkach za zwłokę.

 10. W niektórych przypadkach Kancelaria wystawi fakturę zaliczkową, o czym poinformuje klienta przed rozpoczęciem pracy nad sprawą. W takiej sytuacji podjęcie się wykonania zlecenia uwarunkowane jest opłaceniem faktury zaliczkowej.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KANCELARII PRAWNEJ

 

 1. Kancelaria objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w towarzystwie ubezpieczeniowym PZU.

 2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikające z niezgodności wyniku sprawy z oceną dokonaną przez kancelarię przed ewentualnym rozstrzygnięciem sprawy.

 3. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za utratę zarządzanych środków klienta w wyniku upadłości lub innych uwarunkowań leżących po stronie banku.

 

PRZETWARZANIE INFORMACJI

 

 1. Prawnikom zabrania się bezprawnego ujawniania tajemnic poufnych. Ponadto prawnicy są również zobowiązani do zachowania poufności informacji wykraczających poza ten zakres. W niektórych przypadkach ustawowych obowiązują wyjątki od obowiązku zachowania poufności i zachowania poufności.

 2. O ile nie uzgodniono inaczej, prawnik jest uprawniony do udostępniania informacji innym pracownikom firmy w zakresie, w jakim jest to konieczne. Pozostali pracownicy kancelarii prawnej podlegają temu samemu obowiązkowi zachowania poufności i poufności jak prawnik.

 3. W zakresie niezbędnym do wykonania zlecenia Kancelaria będzie przetwarzać dane osobowe, w tym szczególne kategorie danych osobowych w razie potrzeby, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i innymi przepisami. Inne strony, takie jak kontrahenci, sądy i organy publiczne, będą miały dostęp do danych osobowych wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonania zlecenia. Klient ma prawo dostępu i informacji o przetwarzanych informacjach, a także prawo żądania sprostowania wadliwych informacji. Osobą odpowiedzialną za przetwarzanie zgodnie z ustawą o danych osobowych jest Kancelaria Prawna, a w przypadku pytań dotyczących przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych można skontaktować się z odpowiedzialnym prawnikiem. Zobacz także informacje o przetwarzaniu danych osobowych kancelarii: www.kancelaria-amp.com/rodo.

 4. Kancelaria zwraca uwagę na fakt, że elektroniczne przesyłanie danych (e-mail, faks itp.) generalnie ma wady, które oznaczają, że w danych warunkach osoby nieupoważnione mogą uzyskać wgląd w komunikację. W zakresie, w jakim poufność jest konieczna, można zastosować środki bezpieczeństwa (w tym szyfrowanie), aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do takiej komunikacji. W ramach oceny, czy konieczne jest zachowanie poufności, nacisk zostanie położony na wysyłanie przez klienta niezabezpieczonych informacji elektronicznych do Kancelarii.

 5. Po zakończeniu zlecenia wszelkie oryginalne dokumenty w sprawie są zwracane zleceniodawcy lub niszczone w drodze dalszej umowy. Kancelaria Prawna jest zobowiązana do przechowywania określonych dokumentów i informacji po zakończeniu zlecenia. Kancelaria prawna może również przechowywać kopie innych dokumentów sprawy po zakończeniu zlecenia, w ramach obowiązujących przepisów. Kopie mogą być dostarczane za opłatą.
   

SPORY
 

 1. Spory związane z niniejszą umową rozstrzygane są zgodnie z prawem polskim i mogą być rozstrzygane wyłącznie przed sądami polskimi.

Ostatnia aktualizacja: 06.05.2024 r.

bottom of page