top of page

Regulamin najmu krótkoterminowego

§1 Przepisy ogólne


1.Regulamin określa warunki rezerwacji oraz najmu krótkoterminowego, powierzchni biurowej w lokalu przy ul. Strzeleckiej 10/5 w Gdańsku, 80-803. `
2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§2 Zasady rezerwacji


1.Rezerwacji dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu 787524787, bądź poprzez witrynę internetowąwww.kancelaria-amp.com/rezerwacja-online, wybierając usługę „Biuro na godziny”.
2.Aby dokonać rezerwacji, należy w grafiku online wybrać datę i dostępną godzinę, wypełniając następnie niezbędne dane i akceptując regulamin.
3.W przypadku rezerwacji najmu na dłużej niż 1 godzinę zegarową, należy zarezerwować pierwszą godzinę najmu i wpisać całkowity czas trwania najmu w odpowiednim polu, na końcu formularza rezerwacji.
4.Rezerwacja każdorazowo jest potwierdzana poprzez automatycznie wysłanego maila, na adres mailowy podany podczas dokonywania rezerwacji.
5.Najpóźniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem najmu, Klient otrzyma drogą mailową, bądź sms, o ile poda numer telefonu podczas rezerwacji, kody, które umożliwią mu wejście do wynajmowanego lokalu.
6.Kod do bramy wejściowej użuwany jest w sekwencji: 5kluczyk****, kod do drzwi lokalu używany jest w sekwencji kluczyk********kluczyk, po czym należy dwukrotnie przekręcić gałkę drzwi. 
7.Po zakończonym najmie, Klient jest zobowiązany do zamknięcia lokalu na tzw. klucz, używając tego samego kodu oraz przekręcając dwukrotnie gałkę drzwi.

§3 Zasady najmu


1.Lokal oferowany przez Usługodawcę, jest przeznaczony do przeprowadzania spotkań z klientami lub pracy biurowej.
2.Najem następuje po uiszczeniu opłaty abonamentowej, bądź jednorazowej, na podstawie przesłanej mailem Klientowi faktury pro forma.
3.Zapłata za najem powinna nastąpić przed rozpoczęciem najmu, chyba, że Klient i Usługodawca ustalą inaczej.
4.Najem rozpoczyna się najwcześniej na 15 minut przed zarezerwowaną godziną i kończy najpóźniej 15 minut po określonej w rezerwacji godzinie najmu.
5.W przypadku rezerwacji w godzinach nocnych, Klient zobowiązuje się do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22:00-6:00.
6.Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich.
7.Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient lub osoby przebywające w lokalu zachowują się w sposób zakłócający spokój osób trzecich.
8.Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności.
9.Usługodawca zobowiązuje się do wydania lokalu Klientowi w stanie przydatnym do umówionego użytku.
10.Do dyspozycji Klienta w wynajmowanym lokalu jest:
-zarezerwowany pokój, bądź lokal wraz z jego wyposażeniem
-recepcja/poczekalnia wraz z wyposażeniem
-drukarka, kopiarka, skaner, laminator, niszczarka do papieru – zasady odpłatności reguluje Umowa
-stolik kawowy wraz z jego zawartością
-aneks kuchenny wraz z jego wyposażeniem
-węzeł sanitarny
-połączenie Wi-fi, z którą Klient łączy się za pomocą podanego przez Usługodawcę, w dniu podpisania Umowy, hasła 
-flipchart

§4 Rezygnacja


1.Zarówno Klientowi, jak i Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy najmu, najpóźniej na 3 dni przed datą rezerwacji. 
2.W przypadku rezygnacji na 3 dni przed datą rezerwacji, przez Klienta bądź Usługodawcę, Klientowi należy się zwrot całości opłaty za rezerwację.
3.W przypadku rezygnacji z najmu na mniej niż 3 dni przed datą rezerwacji, dokonana opłata za rezerwację nie zostaje zwrócona Klientowi, a opłata niedokonana staje się wymagalna w ten sam sposób, jakby do wykonania usługi doszło.
4.Klientowi przysługuje zmiana terminu rezerwacji, na maksymalnie 3 dni przed datą rezerwacji.
5.W przypadku dokonywania zmiany terminu rezerwacji na mniej niż 3 dni przed datą rezerwacji, Klient jest zobowiązany do uzyskania mailowego, bądź telefonicznego potwierdzenia od Usługodawcy o akceptacji zmiany terminu rezerwacji.
6.Rezygnacji z rezerwacji i zmian rezerwacji dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 787524787, bądź poprzez Panel klienta w witrynie internetowej www.kancelaria-amp.com.

§5 Odpowiedzialność


1.Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem, bądź zaniechaniem Klienta lub działaniem bądź zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu najmu przez Klienta.
2.Klient odpowiada za szkody wyrządzone w związku z pozostawieniem lokalu nie zamkniętego na klucz, po zakończonym najmie.
3.Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej. 

bottom of page