Regulamin najmu krótkoterminowego

Niniejszy regulamin rezerwacji i krótkoterminowego najmu lokalu przy ul. Strzeleckiej 10/5, 80-803 Gdańsk, określa prawa i obowiązki Usługobiorcy - „Klient” oraz Usługodawcy – „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne, w zakresie rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokalu oferowanego przez „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne, a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności. 

Regulamin stanowi integralną część umowy krótkoterminowego najmu lokalu zawartą z „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne. 

Dokonanie rezerwacji lub podpisanie umowy z Usługodawcą jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem elektronicznym www.kancelaria-amp.com/regulamin.

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o: 

 1. Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 331 k.c., będącą stroną umowy o najem krótkoterminowy lokalu oferowanego przez „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne, 

 2. Usługodawca – należy przez to rozumieć „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne

 3. Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.kancelaria-amp.com, której właścicielem jest „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną, 

 4. Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy najmu krótkoterminowego lokali oferowanych przez Usługodawcę, 

 5. Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy, 

 6. Siła Wyższa - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, sztorm, śnieżyca, wojna, powstanie, rewolucja, zamieszki. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

 

§1

Postanowienia Ogólne 

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu krótkoterminowego lokalu oferowanego przez Usługodawcę, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy. 

 2. Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne: 

a. posiada dostęp do Internetu, 

b. posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd.), 

c. posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 

3. Adresem do korespondencji „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne jest: ul. Strzelecka 10/5, 980-803 Gdańsk, a adresem poczty elektronicznej jest: biuro@kancelaria- amp.com. 

§2

Przedmiot Umowy 

 1. Przedmiotem Umowy jest krótkoterminowy najem lokalu oferowanego przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą.

 2. Usługodawca zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Usługodawcą i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji. 

 3. Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Rent Like Home jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy o krótkoterminowy najem lokalu pomiędzy Klientem i Usługodawcą. 
   

§3

Rezerwacja i Zasady Płatności 

 1. W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Usługodawcą, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalach pośredniczących przy zawieraniu umów z Usługodawcą, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 787 524 787 lub na adres poczty elektronicznej.

 2. Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty i godziny rozpoczęcia najmu i konkretnej daty i godziny zakończenia najmu. Najem liczony jest w godzinach, dniach, tygodniach lub miesiącach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji dokonane jest po otrzymaniu od Usługodawcy potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta lub sms-em, na wskazany przez Klienta numer telefonu. 

 3. Lokal oferowany przez Usługodawcę jest przeznaczony do przeprowadzania spotkań biznesowych, mediacji lub pracy biurowej.

 4. Klient zobowiązany jest w ciągu 1 dnia roboczego (tj. od poniedziałku do piątku) od dnia otrzymania wiadomości z fakturą lub fakturą Pro-forma, uiścić przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub fakturze Pro-forma , kwotę opłaty za najem. Wpłata jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego przez Usługodawcę.

 5. Brak wpłaty, kreuje po stronie Usługodawcy uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia Usługodawca informuje Klienta w terminie do dnia daty rozpoczęcia najmu od upływu terminu na wpłatę opłaty rezerwacyjnej. 

 6. W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem Usługodawcy bezpośrednio przed rozpoczęciem najmu, to na jego żądanie jest zobowiązany do przedstawienia w dowolnej formie (wydruk, pdf) i dowolnym nośniku (papier, smartfon, laptop) potwierdzenia przelewu na rzecz Usługodawcy.

 7. Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, kreuje po stronie Usługodawcy uprawnienie do odstąpienia od umowy, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. 

 8. Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji (w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej, numeru NIP), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości. 

 9. Jeżeli w celu wykonania Umowy Klientowi został przekazany klucz do lokalu, Klient zobowiązuje się do zwrotu klucza po zakończonym najmie w sposób wcześniej ustalony z Usługodawcą. Za zgubiony klucz, Klient zostaje obciążony kwotą 50zł (słownie: pięćdziesiąt).

 10. Jeżeli w celu wykonania Umowy Klientowi został przekazany kod do bramy wejściowej lub kod do drzwi wejściowych do lokalu, Klient zobowiązuje się do zachowania tego kodu/tych kodów w tajemnicy przed osobami trzecimi. Za użycie któregokolwiek z koódw przez osoby trzecie odpowiada Klient.
   

§4
Warunki Najmu 

 1. Najem lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż na 15 minut przed rozpoczęciem się godziny, pierwszego dnia określonego w Umowie najmu i kończy nie później niż na 15 minut po określonej w umowie godzinie zakończenia najmu.

 2. Opuszczenie lokalu po terminie z §1 możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z Usługodawcą i otrzymaniu zgody. W razie opuszczenia lokalu po terminie określonym w §1, Usługodawca obciąży Klienta standardową kwotą najmu za czas, w którym Klient przebywał w lokalu bez pozwolenia i wiedzy Usługodawcy. Dodatkowo klient zostanie obciążony karą finansową w wysokości 1.000zł (słownie: jeden tysiąc).

 3. Klient może używać lokalu przez całą dobę, mając świadomość iż w lokalu obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00.

 4. Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach. 

 5. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę, zachowuje się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach.

 6. W przypadku powzięcia informacji określonych w ust. 5 powyżej, Usługodawca jest uprawniony do wezwania właściwych służb publicznych do lokalu w celu zbadania okoliczności zaistniałych w lokalu.

 7. W oferowanym przez Usługodawcę lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

 8. W razie naruszenia zakazu określonego w pkt. 7 powyżej, Usługodawca nakłada na Klienta opłatę w wysokości 100 zł., co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

 9. Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, 
  w szczególności zobowiązany jest do zamykania drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar.

 10. Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie Usługodawcy.

 11. Usługodawca powinien wydać Klientowi lokal w stanie przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania najmu. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają Usługodawcę.


§5

Rezygnacja z Rezerwacji 

1. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot.

2. Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów o zawieraniu umów na odległość, w terminie 14 dni po dokonaniu opłaty za najem.

3. W przypadku sytuacji, w której Usługodawca, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem używania lokalu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę, czy: 

a. akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo 

b. odstępuje od Umowy, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wszystkich wniesionych świadczeń. 

4. W przypadku sytuacji, w której Usługodawcę, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy w trakcie trwania najmu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować Usługodawcę, czy: 

a. akceptuje proponowaną zmianę Umowy, albo 

b. odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta niewykorzystanych świadczeń. 

§6

Odpowiedzialność

 1. Usługodawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta.

 2. Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu najmu przez Klienta, lub zwierząt, o których informuje Usługodawcę w ciągu 1 dnia od powstania szkody. 

 3. Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w skutek Siły Wyższej. 
   

§7

Reklamacja

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić Usługodawcy na piśmie lub w formie elektronicznej w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zakończenia najmu.

 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 21 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w tej samej formie: pisemnej lub elektronicznej. 

 3. W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Usługodawca jest obowiązany szczegółowo uzasadnić na piśmie lub w formie elektronicznej przyczyny odmowy. 

§8

Zwierzęta

1. Co do zasady Usługodawca nie udziela zgody na pobyt zwierząt w lokalach. 

2. Klient, który ma zamiar przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do Usługodawcy o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu wraz ze wskazaniem konkretnego terminu najmu.

3. Usługodawca niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu zwierzęcia w lokalu podczas najmu przez Klienta.

§9

Postanowienia Końcowe 

 1. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 

 2. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd.