top of page

Regulamin usługi Wirtualne Biuro

 

§1 Przepisy ogólne 


1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi Wirtualnego Biura. 
2.W sprawach nieuregulowanych w Umowie na użytkowanie Wirtualnego Biura oraz niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§2 Definicje usług 


Adres do rejestracji firmy - usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi, na podstawie Umowy, posługiwania się adresem Wirtualnego Biura dla celów rejestracji działalności gospodarczej;
Adres korespondencyjny – usługa polegająca na umożliwieniu Klientowi, na podstawie Umowy, posługiwania się adresem Wirtualnego Biura dla celów odbioru i nadawania korespondencji pocztowej;
Obsługa korespondencji przychodzącej – odbieranie w imieniu Klienta korespondencji i przesyłek przychodzących do niego na adres Wirtualnego Biura oraz przekazywanie jej Klientowi w umówiony wcześniej sposób; prowadzenie rejestru korespondencji - w zależności od wybranego Pakietu. 

§3 Zawarcie umowy 


Klient zobowiązany jest podczas zawierania Umowy z Usługodawcą do okazania oryginałów i przekazania kopii dokumentów: 
- zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (odpis) - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- umowy spółki (w przypadku spółek cywilnych),

§4. Zawarcie umowy z osobą fizyczną lub innym podmiotem, który planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej 


1. Podmioty nie posiadające jeszcze dokumentów rejestracyjnych podpisują umowę w imieniu podmiotu w organizacji (spółka z o.o.) lub w imieniu tworzonego podmiotu. 
2. Podmioty powyższe po dokonaniu rejestracji, przekazują Usługodawcy dokumenty, o których mowa w §3. 

§5 Wirtualne biuro oraz warunki jego udostępniania 


1. Klient może w ramach Umowy korzystać z usługi „Wirtualnego Biura”, w ramach której Usługodawca zezwala na używanie adresu lokalu jako adresu siedziby Przedsiębiorcy (tj. możliwość rejestracji firmy pod adresem Usługodawcy i używania tego adresu do celów marketingowych oraz korespondencyjnych). W ramach Wirtualnego Biura Usługodawca zapewnia również usługi zgodnie z załączonym Cennikiem, po wybraniu odpowiedniego Pakietu i podpisaniu umowy.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odbiór poczty przez Klienta, wobec doręczającego pocztę, jak również wobec osób trzecich. 

§6 Zasady rezygnacji z usług Wirtualnego Biura 


1. Klient ma obowiązek w ciągu 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania umowy wykreślić z wszystkich rejestrów dotychczasowy adres udostępniony w ramach umowy, ponadto ma zakaz dalszego posługiwania się udostępnionym adresem na podstawie umowy w informacjach o Przedsiębiorcy oraz w kontaktach z kontrahentami i klientami. 
2. W przypadku niewypełnienia powyższych obowiązków lub złamania określonych zakazów, Usługodawca ma prawo wystawić Klientowi fakturę VAT za bezumowne korzystanie z jego adresu udostępnionego w ramach umowy, za okres od zakończenia obowiązywania umowy do momentu zaprzestania korzystania z adresu Usługodawcy, w wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej obwiązującej na podstawie umowy. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio zapisy umowy dotyczące wystawiania i płatności faktur VAT. 

§7 Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji pocztowej 


1. W celu realizacji usługi odbioru korespondencji pocztowej Klient udziela Usługodawcy, bądź osobie przez niego wyznaczonej pełnomocnictwa o odpowiednim zakresie, w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. 2. Usługodawca ma prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości jego udzielenia, w tym autentyczności podpisu. 
3. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Klienta. 
4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 
a) przyjęcia przez Usługodawcę dyspozycji Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa

b) rozwiązania Umowy. 

§8 Przyjmowanie korespondencji przychodzącej 


1. Poczta Polska SA na podstawie upoważnienia Klienta dostarcza korespondencję Usługodawcy do jego siedziby. 
2. Sekretariat Usługodawcy w imieniu Klienta kwituje odbiór przesyłek potwierdzając go podpisem i datą.

3.Klient odbierając korespondencję sprawdza wykaz przesyłek ze stanem rzeczywistym i kwituje ich obiór (data, podpis, ewentualnie pieczątka). 
4. Korespondencję uważa się za przekazaną Klientowi w momencie poinformowania go (mailowo lub telefonicznie) o nadejściu korespondencji. 

§9Zmiana Regulaminu 


1. Zmiany Regulaminu, dokonywane w czasie obowiązywania Umowy są doręczane Klientowi wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie. Usługodawca może doręczać zmiany Regulaminu za pomocą elektronicznych nośników informacji, bądź listownie. 
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian Regulaminu, Klient ma możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 
3. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do Usługodawcy. 4. Jeżeli Klient nie dokona wypowiedzenia we wskazanym terminie przyjmuje się, iż wyraża zgodę na zmiany. 

§10 Odpowiedzialność 


Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności niezależnych od Usługodawcy, w szczególności spowodowane było wystąpieniem siły wyższej. 

§11 Wypowiedzenie umowy 


1.Okres wypowiedzenia zostaje indywidualnie ustalony w Umowie. 
2.Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§12 Rozwiązanie umowy 


1.Rozwiązanie Umowy następuje w następujących przypadkach: 
a) z upływem terminu na jaki została zawarta, 
b) z upływem terminu wypowiedzenia Umowy przez Klienta, bądź Usługodawcę 
c) z chwilą likwidacji firmy.


 

bottom of page