Regulamin usługi Wirtualne Biuro

 


 

§1 Przepisy ogólne 
1. Regulamin określa warunki świadczenia usługi Wirtualnego Biura. 
2. W sprawach nieuregulowanych w Umowie na użytkowanie Wirtualnego Biura oraz niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 


 

§2 Definicje usług 
a) adres do rejestracji firmy - usługa polegająca na umożliwieniu Zleceniodawcy na podstawie umowy posługiwania się adresem WB dla celów rejestracji działalności gospodarczej, 
b) adres korespondencyjny – usługa polegająca na umożliwieniu Zleceniodawcy na podstawie umowy posługiwania się adresem WB dla celów odbioru i nadawania korespondencji pocztowej, 
c) obsługa korespondencji przychodzącej – odbieranie w imieniu Zleceniodawcy korespondencji i przesyłek przychodzących do niego na adres Zleceniobiorcy oraz przekazywanie jej Zleceniodawcy, prowadzenie rejestru korespondencji, w zależności od wybranego Pakietu 
d) sale konferencyjne - udostępnianie sal konferencyjnych na spotkania biznesowe po wcześniejszej rezerwacji, 


 

§3 Zawarcie umowy 
Przedsiębiorca zobowiązany jest podczas zawierania Umowy z „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne do okazania oryginałów i przekazania kopii dokumentów: 
- zaświadczenia o wpisie do właściwej ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (odpis) - zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- umowy spółki (w przypadku spółek cywilnych), 

 

§ 4. Zawarcie umowy z osobą fizyczną lub innym podmiotem, który planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej 
1. Podmioty nie posiadające jeszcze dokumentów rejestracyjnych podpisują umowę w imieniu podmiotu w organizacji (spółka z o.o.) lub w imieniu tworzonego podmiotu. 
2. Podmioty powyższe po dokonaniu rejestracji, przekazują „Synes” Anna Plata dokumenty, o których mowa w §3. 


 

§5 Wirtualne biuro oraz warunki jego udostępniania 
1. Przedsiębiorca może w ramach umowy korzystać z usługi „Wirtualnego Biura”, w ramach której „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne zezwala na używanie adresu lokalu jako adresu siedziby Przedsiębiorcy (tj. możliwość rejestracji firmy pod adresem „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne i używania tego adresu do celów marketingowych oraz korespondencyjnych). W ramach Wirtualnego Biura „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne zapewnia również usługi zgodnie z załączonym Cennikiem, po wybraniu odpowiedniego Pakietu i podpisaniu umowy.
2. „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne nie ponosi odpowiedzialności za odbiór poczty przez Najemcę wobec doręczającego pocztę, jak również wobec osób trzecich. 


§6 Zasady waloryzacji stawek usług Wirtualnego Biura 
Opłata miesięczna obowiązująca na podstawie umowy może być waloryzowana o kwartalny wskaźnik inflacji opublikowany przez GUS na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego, począwszy od dnia 1 stycznia danego roku. 

Waloryzacja następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przez „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne. Zwaloryzowana opłata będzie obowiązywać od początku danego roku kalendarzowego. 


§7 Zasady rezygnacji z usług Wirtualnego Biura 
1. Przedsiębiorca ma obowiązek w przeciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia obowiązywania umowy wykreślić z wszystkich rejestrów dotychczasowy adres udostępniony w ramach umowy, ponadto ma zakaz dalszego posługiwania się udostępnionym adresem na podstawie umowy w informacjach o Przedsiębiorcy oraz w kontaktach z kontrahentami i klientami. 

2. W przypadku niewypełnienia powyższych obowiązków lub złamania określonych zakazów, „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne ma prawo wystawić przedsiębiorcy fakturę VAT za bezumowne korzystanie z jego adresu udostępnionego w ramach umowy, za okres od zakończenia obowiązywania umowy do momentu zaprzestania korzystania z adresu „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne, w wysokości dwukrotności opłaty miesięcznej obwiązującej na podstawie umowy. W kwestiach nieuregulowanych stosuje się odpowiednio zapisy umowy dotyczące wystawiania i płatności faktur VAT. 


§8 Pełnomocnictwo do odbioru korespondencji pocztowej 
1. W celu realizacji usługi odbioru korespondencji pocztowej Przedsiębiorca udziela „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne pełnomocnictwa o odpowiednim zakresie,m w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. 
2. „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne ma prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości jego udzielenia, w tym autentyczności podpisu. 
3. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Przedsiębiorcę. 4. Pełnomocnictwo wygasa z chwilą: 
a) przyjęcia przez „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne dyspozycji Klienta o odwołaniu pełnomocnictwa, 
b) rozwiązania Umowy. 


§9 Przyjmowanie korespondencji przychodzącej 
1. Poczta na podstawie upoważnienia Najemcy dostarcza korespondencję Przedsiębiorcy do siedziby „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne 
2. Sekretariat „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne w imieniu Przedsiębiorcy kwituje odbiór przesyłek potwierdzając go podpisem i datą. 
3. Przedsiębiorca odbierając korespondencję sprawdza wykaz przesyłek ze stanem rzeczywistym i kwituje ich obiór (data, podpis, ewentualnie pieczątka). 
4. Korespondencję uważa się za przekazaną Najemcy w momencie poinformowania go (mailowo lub telefonicznie) o nadejściu korespondencji. 


§ 10 Zmiana Regulaminu 
1. Zmiany Regulaminu, dokonywane w czasie obowiązywania Umowy są doręczane Przedsiębiorcy wraz z podaniem dnia ich wejścia w życie. „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne może doręczać zmiany Regulaminu za pomocą elektronicznych nośników informacji, bądź listownie. 
2. W terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian Regulaminu, Przedsiębiorca ma możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 
3. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni i liczony jest od dnia doręczenia wypowiedzenia do „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne. 
4. Jeżeli Przedsiębiorca nie dokona wypowiedzenia we wskazanym terminie przyjmuje się, iż wyraża zgodę na zmiany. 


§ 11 Odpowiedzialność 
„Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności niezależnych od „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne, w szczególności spowodowane było wystąpieniem siły wyższej. 


§ 12 Wypowiedzenie umowy 
1. Najemca odpowiada za wszelkie zobowiązania powstałe w trakcie obowiązywania Umowy. 
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 


§ 13 Rozwiązanie umowy 
1. Rozwiązanie Umowy następuje w następujących przypadkach: 
a) z upływem terminu na jaki została zawarta, 
b) z upływem terminu wypowiedzenia Umowy przez Przedsiębiorcę bądź „Synes” Anna Plata Centrum Prawno-Mediacyjne, 
c) z chwilą likwidacji firmy.